Kanapa tapicerowana

 

Obok kuchni salon ma ogromne zna­cze­nie. Dla­tego tak ważne jest wybra­nie mebli wypo­czyn­ko­wych, w szcze­gól­no­ści kanapy tapi­ce­ro­wa­nej na wymiar. Czym kie­ro­wać się, wybie­ra­jąc mebel? Pod­po­wia­damy poni­żej.

 

Wybie­ra­jąc mebel, warto zwró­cić uwagę na to, czy jest wygodna, łatwa do czysz­cze­nia oraz czy dobrze kom­po­nuje się z wystro­jem wnę­trza oraz to, jak będziemy z niej korzy­stać. Czy na kana­pie będziemy sie­dzieć i leżeć sami, czy też będziemy sadzać na niej naszych gości.

Tapi­ce­ro­wana kanapa

O tym, czy kanapa będzie wygodna świad­czy to, czym jest wypeł­niona. W zależ­no­ści od zasto­so­wa­nia pia­nek tapi­cer­skich oraz sprę­żyn spra­wia, że jest twarda i sprę­ży­sta i jed­no­cze­śnie miękka i puszy­sta. Podział poduch spra­wia, że pianki nie wcie­rają się i nie tracą swo­jej sprę­ży­sto­ści. Tapi­ce­ro­wana kanapa jest dostępna w róż­nych warian­tach kolo­ry­stycz­nych oraz wymia­rach, Dzięki temu zmie­ści się salo­nie o nie­wiel­kich wymia­rach.

Kanapa dosko­nała do wypo­czynku

Dostępne kanapy na wymiar czę­sto są roz­kła­dane, to spra­wia, że mogą słu­żyć do wypo­czynku albo pozy­cji leżą­cej. Roz­kła­da­nie ich prze­biega intu­icyj­nie, można to zro­bić tylko jed­nym ruchem ręki. Mają dzie­lone zagłówki, które pozwa­lają na dosto­so­wa­nie ich pozy­cji do potrzeb oraz ocze­ki­wań każ­dej osoby, która sie­dzi. Moż­liwe jest zasto­so­wa­nie odpo­wied­niego pochy­le­nia oparć albo sie­dzi­ska.

Tapi­ce­ro­wana kanapa na wymiar, czyli dużo miej­sca do sie­dze­nia

Kanapy są ide­al­nym meblem, przy któ­rym można bie­sia­do­wać. Liczba miejsc na niej jest zależna od wiel­ko­ści zestawu meblo­wego. Obszerna kanapa może pomie­ścić nawet od 7 do 8 osób. Jed­nak dla wła­snej wygody warto sadzać zawsze mniej­szą liczbę gości. Dla­tego, że posa­dze­nie peł­nej liczby osób na niej może spo­wo­do­wać, że nie będą oni czuć się kom­for­towo.

Kanapa do salonu modu­łowa

Kanapy modu­łowe, czyli sofy są mode­lami, które można roz­bu­do­wy­wać o kolejne moduły. Dzięki temu moż­liwa jest zmiana ich kształtu. W salo­nach o dużych roz­mia­rach dosko­nale spraw­dzą się modele w kształ­cie koła, kwa­dratu. Sofy na wymiar wyróż­niają się lek­ko­ścią, mobil­no­ścią, czę­sto są na kół­kach. Dla­tego z łatwo­ścią można je prze­sta­wiać w różne miej­sca, a jed­no­cze­śnie nada­wać nowe funk­cje.

O czym jesz­cze warto pamię­tać wybie­ra­jąc tapi­ce­ro­waną kanapę na wymiar?

Oprócz kanapy warto w salo­nie posta­wić sto­lik, który jest dobrany zgod­nie z wiel­ko­ścią oraz wyso­ko­ścią kanapy. Niskie sto­liki powo­dują nadmierne nachy­la­nie się. Nato­miast wyso­kie spra­wiają, że przyj­mo­wana jest nie­na­tu­ralna postawa. Naj­wy­god­niej­szymi sto­li­kami są takie, które są na kółkach.